Java培训之数组的使用

1 正序打印

for(int i=0;i<arr.length;i++){

   System.out.println(arr[i]);

}

 

 

2 逆序打印

for(int i=arr.length-1;i>=0;i–){

 

   System.out.println(arr[i]);

}

 

 

3 求和、平均值

int sum = 0;

for(int i=0;i<arr.length;i++){

  sum+=arr[i];

}

sum:和  aum/arr.length平均值

 

4 求最值

int max = arr[0];

int indexMax = 0;

int min = arr[0];

int indexMin = 0;

 

for(int i=1;i<arr.length;i++){

   if(arr[i]>max){

     max = arr[i];

     indexMax = i;

   }

   if(arr[i]<min){

     min = arr[i];

     indexMin = i;

    }

}

max:最大值

min:最小值

 

5 查找

int index=-1;

for(int i=0;i<arr.length;i++){

 

  if(arr[i]==带查找的元素){

       index = i;

       break;

   }

 

}

if(index==-1){//没找到}else{找到了}

 

6 排序

for(int i=0;i<arr.length-1;i++){

  for(int j=0;j<arr.length-1-i;j++){

 

     if(arr[j]>arr[j+1]){

       int t = arr[j];

       arr[j] = arr[j+1];

       arr[j+1]=t;

  }}

 

7赋值

特点:

基本类型变量的赋值:赋的是值,其中一个更改不影响另外一个

引用类型变量的赋值:赋的是地址,二者共同引用一个空间,其中一个更改影响另外一个

              如果希望赋的是值(内容),则可以采用循环赋值

方式一:传统的使用 = 赋值

newArr = arr;

方式二:循环赋值

①创建新数组,长度=旧数组.length

int[] newArr = new int[arr.length];

②循环将旧数组的元素依次赋值给新数组的每个成员

for(int i=0;i<newArr.length;i++){

    newArr[i] = arr[i];

 }

想要了解跟多关于Java培训课程内容欢迎关注尚硅谷Java培训,尚硅谷除了这些技术文章外还有免费的高质量Java培训训课程视频供广大学员下载学习


上一篇:
下一篇:
关于尚硅谷
教育理念
名师团队
学员心声
资源下载
视频下载
资料下载
工具下载
加入我们
招聘岗位
岗位介绍
招贤纳师
联系我们
全国统一咨询电话:010-56253825
地址:北京市昌平区宏福科技园2号楼3层(北京校区)

深圳市宝安区西部硅谷大厦B座C区一层(深圳校区)

上海市松江区谷阳北路166号大江商厦6层(上海校区)

武汉市东湖高新开发区东湖网谷(武汉校区)